Informace o zpracování osobních údajů 

 

1. Správce osobních údajů

1.1. Ing. Lonský Luboš, se sídlem 122, Žlunice 50734, IČO: 16741234, jako správce osobních údajů (dále jen Správce), tímto poskytuje zájemcům o pracovní pozici ve firmě Lonarch (dále jen Pracovní pozice), informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

2. Proč Vám dáváme tuto informaci k seznámení?

2.1. Dále uvedená informace Vám poskytuje základní přehled o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem o Pracovní pozici.

 

3. Jaké o Vás zpracováváme údaje, k jakým účelům a jaký je právní základ zpracování?

3.1. K plnění smlouvy, případně na základě oprávněného zájmu Správce, za účelem zájmu o Pracovní pozici, zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám zašlete při odeslání formuláře se zájmem o Pracovní pozici, případně jinak v souvislosti s tímto sdělíte. Jedná se zejména o následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

3.2. Výše uvedené osobní údaje v rozsahu a po dobu potřebnou k naplnění daného účelu dále zpracováváme v rámci předcházení, odhalování a vyšetřování podvodů a zneužití týkajících se zájmu o Pracovní pozici nebo v případě uplatnění práv ze strany třetích osob vůči Správci v soudním nebo jiném řízení. K tomuto zpracování dochází na základě oprávněného zájmu Správce, a to konkrétně za účelem předcházení a odhalování jednání, která by mohla ohrozit majetek, obchodní tajemství, práva duševního vlastnictví a dobrou pověst Správce nebo majetek dalších osob a za účelem účinné obrany práv a zájmů Správce.

 

3.3. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.

 

4. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše osobní údaje zpracovávat?

4.1. Správce je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů. Správce pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochranu jejich údajů.

 

5. Jaké subjekty mají přístup k Vašim osobním údajům?

5.1. Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako jsou zejména IT služby, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 

6. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

6.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nutnou k průběhu procesu zájmu o Pracovní pozici a uplatňování Vašich práv, po dobu předcházení, odhalování a vyšetřování podvodů a zneužití týkajících se Správce, v případě uplatnění práv po dobu soudního nebo jiného řízení, v případě změn smluv po dobu platnosti a účinnosti daných smluv a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění případných souvisejících práv.

 

7. Kam mohu zasílat své požadavky a dotazy ke zpracování osobních údajů?

7.1. Své požadavky nebo dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasílat na kontaktní e-mailovou adresu lonsky.lubos@lonarch.cz nebo poštou na adresu sídla Správce.

 

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

8.1. Máte právo kdykoli se obrátit na Správce a požadovat přístup k Vašim osobním údajům a informace o jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě oprávněného zájmu Správce. V případě, že Správce neprokáže svůj přesvědčivý oprávněný zájem na zpracování, nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat. Uvedená práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech Správce.

 

8.2. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz, tel: +420 234 665 111, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.